Redakčná rada

Vladimír Balla (1967) je prozaik, doteraz vydal desať kníh, okrem iných napr. Leptokaria (1996), De la Cruz (2006), Cudzí (2008), V mene otca (2011), Veľká láska (2015), Je mŕtvy (2018). Niektoré jeho prózy boli preložené do češtiny, poľštiny, slovinčiny, maďarčiny, holandčiny, angličtiny a iných jazykov. Žije v Nových Zámkoch, kde pracuje ako úradník.


Miroslav Brück (1967) je básnik a prozaik. Vydal básnické zbierky Noc, tráva v pozadí (1989), Pokušenie veriť (1993), Nočné ostrovy a iné záchrany (1997), Orientačná mapa na zimu (2001), Hraničná cesta (2005), Obchádzky (2009), Podstata rieky (2012), Chýbajúce strany (2017) a novely Žmurknutie z večnosti (2013), Hotel Oáza (2015). Sporadicky píše recenzie a kultúrnu publicistiku. Jeho básne boli preložené do viacerých európskych jazykov. Žije v Skalici, kde pracuje na Mestskom úrade.


Marek Debnár (1979) je filozof, vysokoškolský pedagóg a vedec. Vyštudoval odbor dejiny filozofie na FiF UK v Bratislave, kde získal aj doktorát zo systematickej filozofie. V súčasnosti pracuje ako odborný asistent na Katedre všeobecnej a aplikovanej etiky FiF UKF v Nitre, kde prednáša predmety zamerané na filozofické aspekty umenia a etiku komunikácie. Pôsobil ako člen redakcie v časopise Anthropos, v r. 2016 zastával pozíciu zástupcu šéfredaktorky v časopise Romboid (ročník LI). V roku 2009 získal ocenenie za tvorbu v súťaži Básne. Okrem časopisecky publikovaných textov je autorom monografie Medzi myšlienkou a obrazom – fragmenty z filozofie literatúry (2013).


Igor Hochel (1953) je básnik, prekladateľ, docent slovenskej literatúry a literárny vedec. Doposiaľ vydal 8 kníh poézie, naposledy: K mojim ústam nahá (žena) (2009), Muž na peróne (2017). Je tiež autorom poviedkovej knihy Muchy (v treťom roku okupácie) (2013). Pôsobí na FiF UKF v Nitre, intenzívne sa venuje najmä literárnej kritike, vydal dve odborné monografie. Prekladá z bulharčiny aj macedónčiny (J. Radličkov, I. Davidkov, I. Kalčev, M. Asenov, M. Matevski a i.).


Zdeňka Kalnická (1953) je profesorka filozofie a vedkyňa. Vyštudovala filozofiu a estetiku na FF Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti pracuje na katedre filozofie FF Ostravskej univerzity v Ostrave. Vo svojej vedeckej práci prepája oblasť filozofie, estetiky a feminizmu. Je autorkou niekoľkých kníh, napríklad Obrazy vody a ženy. Filozoficko-estetické úvahy; Třetí oko. Filozofie, umění, feminizmus; Filozofie a feminizmus a mnohých odborných štúdií, ktoré boli publikované v Českej republike, USA, Japonsku, Švédsku, Slovinsku, Slovensku, Španielsku, Poľsku a na Cypre. Prekladá odbornú literatúru z angličtiny, žije v Ostrave.


Valerij Kupka (1962) je básnik, prekladateľ, profesor ruskej literatúry a literárny vedec. Prednáša dejiny ruskej literatúry a kultúry na FF Prešovskej univerzity. Je autorom šiestich kníh poézie: Nestálosť (1994), Skomorošina (1996), Mucha v uchu (1997), Líza tichšia ako kláštor (2000), Dom bez svitla (2004) a Zabudnutá štvrtá strana (2014). Prekladá z ruštiny (G. Ajgi, A. Goľdštejn, S. Dovlatov, I. Iľf – J. Petrov, F. M. Dostojevskij, Ľ. Petruševská), z ukrajinčiny (J. Andruchovyč) a do rusínčiny, zostavil antológie poézie Ruská moderna (2011) a Ruská avantgarda (2013) a čísla Revue svetovej literatúry venované ruskej (3/1994, 3/2000, 1/2011), gruzínskej (1/2013) a arménskej literatúre (1/2014). Ako prekladateľ a dramaturg spolupracoval s rusínskym Divadlom Alexandra Duchnoviča v Prešove.


Marián Milčák (1960) je básnik, prekladateľ, docent slovenskej literatúry a literárny vedec. Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na FF UPJŠ v Košiciach. Venuje sa pôvodnej tvorbe a umeleckému prekladu, najmä z poľštiny (Z. Herbert, Cz. Miłosz). Je autorom viacerých básnických zbierok, naposledy Teserakt (2018), Hra s hadmi (2014) a Siedma kniha spánku (2006). Učil na univerzitách vo Varšave, Katoviciach a Ľubľane. Vydal monografie O nezrozumiteľnosti básnického textu (2004) a Mýtus a báseň (2010). Žije v Levoči.


Jozef Palaščák (1984) je básnik a literárny redaktor, debutoval zbierkou básní TELOI (2009). V roku 2010 mu vyšla bibliofília Otec, Syn a Cudzinka, zatiaľ ostatnou zbierkou je Notácia (2014). Jeho básne boli preložené a publikované v maďarčine, angličtine, slovinčine, bosniačtine a poľštine. Píše recenzie, poviedky, je spoluautor divadelnej hry Divadla Na Peróne s názvom Slovenský raj (2017). Žije v Košiciach, kde pracuje v literárnej redakcii RTVS.


https://fraktal.sk/wp-content/uploads/2019/10/Peter_Prochazka_300x300.jpgPeter Procházka (1952) je fotograf a dokumentarista, narodil sa a žije v Bratislave. Fotografuje od 21. augusta 1968. Dokumentuje najmä kultúrny a literárny život. Svoje fotografie prezentoval na viac ako dvoch desiatkach výstav, naposledy Marika Gombitová, Beatová generácia, V klub, Meky, Literárny život na Slovensku, Marián Varga, film.sk. Je autorom monografií V-klub (2008) a Legenda V-klub (2015) Jeho fotografie sa objavili vo viacerých filmoch a digitálnych projekciách a v takmer sedemdesiatich publikáciach. Len v posledných rokoch to boli: Alexander Balogh: Ján Langoš – Strážca pamäti, Ján Štrasser: Osem vytrvalých, Kornel Földvári: O sebe, Augustín Dobrovodský: Kurič v letnom kine, Ján Štrasser: Rozhovory s Ivanom Štrpkom, Erik Binder, Pavel Branko: V znamení filmu a jazyka, Agneša Kalinová: Mojich sedem životov a i. Za svoje celoživotné dielo získal Cenu SLOVAK PRESS PHOTO 2015.


Gabriela Rakúsová (1943) pochádza z východného Slovenska, v roku 1965 ukončila štúdium v odbore slovenčina – ruština na FF UPJŠ, kde neskôr absolvovala aj rigorózne skúšky. Pracovala ako stredoškolská učiteľka, v súčasnosti sa intenzívne venuje najmä recenzistike a kultúrnej publicistike. Robí tiež redakčnú prácu, korektúry a posudky pre vydavateľstvá a časopisy, sporadicky spolupracuje s rozhlasom. V ostatnom čase jej vyšli knihy Z literárnych reflexií (2015, ocenenie Literárneho fondu), Fiktívne rozhovory a Medzi realitou a jej znakom (obidve 2018). Dlhodobo žije v Košiciach.


Jitka Rožňová (1976) prednáša na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre. Vyše 10 rokov bola redaktorka literárneho časopisu Revue aktuálnej kultúry RAK. Z maďarčiny doposiaľ preložila vyše 30 titulov a divadelných hier, prekladateľsky sa podieľala na realizácii literárnych festivalov ArsPoetica, Ars litera, Cap à l’Est a i. Venuje sa aj vlastnej literárnej tvorbe.


Prof. PhDr. Marta Součková, PhD. (1963) ■  je literárna vedkyňa, kritička a vysokoškolská pedagogička, výskumne sa venuje najmä literatúre medzivojnového obdobia a literatúre po roku 1989. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave, je profesorka slovenskej literatúry na FF PU v Prešove. V rokoch 2013 – 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na FF Univerzity v Novom Sade. Vydala monografie P(r)ózy po roku 1989 (2009) a Personálna téma v prozaickom texte (2001), výber zo svojich viac ako 500 recenzií Do poslednej bodky (2015), je zostavovateľka kritických výberov Milo Urban. Prózy (2013) a Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008), editorka viac ako desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000 a spolueditorka piatich publikácií TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii). Spolupracovala aj na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005) a pripravila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák (2016). V roku 2016 pôsobila ako redaktorka časopisu Romboid (ročník LI), v rokoch 2018 a 2019 ako redaktorka časopisu Fraktál, v oboch časopisoch zodpovedná za literárnu kritiku.

 

Comments are closed.