Redakcia

PhDr. Stanislava Chrobáková Repar, PhD. (1960) šéfredaktorka, zakladateľka a predsedníčka Fraktál, o. z.

– je slovenská a slovinská autorka, prekladateľka a literárna vedkyňa, ktorá pôsobí aj ako vydavateľka, editorka, redaktorka a organizátorka kultúrnych podujatí. Vyštudovala filozofiu a estetiku (1984, PhDr.) a literárnu vedu (1995, PhD.), na Slovensku pôsobila na FiF Univerzity Komenského a ÚSlL Slovenskej akadémie vied ako vedecko-výskumná pracovníčka. V r. 2010 sa habilitovala na docentku literatúry na Univerzite v Novej Gorici v Slovinsku, kde v rokoch 2009 –2011 externe prednášala literárnu vedu. Spolupracuje so slovinským a slovenským rozhlasom, má tiež bohaté redakčné skúsenosti, napr. ako zodpovedná redaktorka (1997 – 2003) a šéfredaktorka (2016) časopisu Romboid, a tiež redaktorka (od 2003 –) časopisu Apokalipsa v Slovinsku. Je spoluzakladateľka medzinárodného projektu „Časopis v časopise“ (od 2003 –) zameraného na vzájomné časopisecké výmeny a prezentácie medzi partnerskými literárnymi časopismi najmä zo strednej a juhovýchodnej Európy.

Píše v slovenčine aj slovinčine, doteraz publikovala okolo 25 autorských kníh, monografií a expertíz a 25 knižných prekladov. V poslednom období vydala: básnické zbierky Rauma Blues, Obešanje na zvon Dotakniti se prazne sredine (2018, 2014 a 2010; slo), Echoechoecho, TichožitiaNahá v tŕní (2013, 2011 a 2006); knihy esejí a literárnovedných interpretácií Iniciacie ali književnost onkraj vidnega a Agonija smisla (2018, 2016; slo), knihu interview Existenciály I (2015), monografiu Úzkosť dokorán. Nové čítanie poézie Viery Prokešovej (2012), dvojjazyčne zbierky haiku Tieň súvislostíFabrika na porcelán (2017 – s L. Jakšom, a 2014), dvojjazyčne autobiografiu Slovenka na kvadrát (2009, 2011 a 2013 – 2. vyd. v slo) a i. Aktívne prekladá z/do slovinčiny, najmä literatúru, ale aj filozofiu (B. Korun, P. Repar, M. Vidmar, S. Kosovel, M. Kušar, B. Smolnikar, S. Tratnik, V. Bartol a i./ Š. Strážay, J. Ondruš, Balla, P. Hruška a i.). Pracuje v slobodnom povolaní, žije medzi Ľubľanou a Bratislavou, v súčasnosti je na pobyte vo Fínsku.

stanka.repar@gmail.com


Prof. PhDr. Marta Součková, PhD. (1963) redaktorka pre literárnu kritiku

– je literárna vedkyňa, kritička a vysokoškolská pedagogička, výskumne sa venuje najmä literatúre medzivojnového obdobia a literatúre po roku 1989. Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru – anglický jazyk a literatúru na FF UK v Bratislave, je profesorka slovenskej literatúry na FF PU v Prešove. V rokoch 2013 – 2017 pôsobila ako lektorka slovenského jazyka a kultúry na FF Univerzity v Novom Sade. Vydala monografie P(r)ózy po roku 1989 (2009) a Personálna téma v prozaickom texte (2001), výber zo svojich viac ako 500 recenzií Do poslednej bodky (2015), je zostavovateľka kritických výberov Milo Urban. Prózy (2013) a Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008), editorka viac ako desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000 a spolueditorka piatich publikácií TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna v odbornej reflexii). Spolupracovala aj na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005) a pripravila antológiu slovenskej poviedky 20. storočia Modern Dekameron. Huszadik századi szlovák novellák (2016). V roku 2016 pôsobila ako redaktorka časopisu Romboid (ročník LI), zodpovedná za literárnu kritiku.

martasouckova@gmail.com


PhDr. Dušan Teplan, PhD. (1981) redaktor pre literárnu vedu a interdisciplinaritu

– je literárny vedec, špecializuje sa na výskum slovenskej literatúry a dejín literárnej vedy. Pravidelne publikuje odborné štúdie v časopisoch, zostavil zborníky ako Semiotika literatúry (2015) či Mikuláš Bakoš a moderná literárna veda (2016), je tiež organizátorom vedeckých i vedecko-popularizačných podujatí. Vyučuje teóriu literatúry na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a od roku 2016 pôsobí aj ako šéfredaktor literárnovedného časopisu Litikon.

dteplan@ukf.sk


Mgr. Daniela Kováčiková (1983) tajomníčka redakcie

– vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a anglického jazyka na FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Vo svojej diplomovej práci sa venovala autobiografickým prvkom v románe Jamesa Joycea: Portrét mladého umelca. Učí angličtinu, píše poéziu. Jej básne boli publikované v časopisoch Romboid (2016/9) a Vertigo (2017/1). V časopise Fraktál (2018/2) jej vyšla krátka esej o fraktáloch.

daniela.kovacikova77@gmail.com


Eva Kovačevičová Fudala (1955) grafika a technická príprava

– absolvovala Vysokú školu grafickej a knižnej grafiky v Lipsku, venuje sa knižnej a časopiseckej typografii i vizuálnemu dizajnu. Vytvorila dizajn časopisu Romboid (2001 – 2004), Slovenské pohľady (do r. 1993), Slovak Review, Slovenská hudba; v súčasnosti je grafička Revue svetovej literatúry, Glosálie, Slovenského národopisuTvorby. Knihy s jej dizajnérskym rukopisom vychádzajú v Slovenskej akadémii vied, vo vydavateľstvách Tatran, Slovart, Forza, v KUD Apokalipsa (Slovinsko) a i. Vystavovala na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku. V roku 2016 (znovu) pôsobila ako grafická a technická redaktorka časopisu Romboid (ročník LI).

evakovacevicova@gmail.com


Tomáš Oravec  jazykový redaktor pre slovenčinu


Milena Machalová  jazyková redaktorka pre češtinu

Comments are closed.