Pokyny pre prispievateľov

(V prípade potreby alebo nejasností sa obráťte na redakciu, radšej vopred – ďakujeme.)

I. VŠEOBECNÉ POKYNY:

 • Príspevky posielajte v elektronickej forme na mailovú adresu fraktal.sk@gmail.com alebo na e-adresy jednotlivých redaktorov časopisu;
 • prijímame iba dosiaľ nepublikované príspevky (ak nie je dohodnuté inak);
 • úprava autorských práv je štandardná, upresňujeme ju v tiráži každého čísla časopisu;
 • neobjednané príspevky redakcia nie je povinná uverejniť.

II. DĹŽKA PRÍSPEVKOV: Riaďte sa podľa dohovoru s redaktormi. Rozsah textu pre jednotlivé rubriky sa rôzni, v zásade však platí:

 • poézia: maximálne 8 strán textu s básňami za sebou alebo maximálne 10 (priemerne dlhých) básní;
 • próza, esej: maximálne 30 tisíc znakov aj s medzerami alebo cca 16 normostrán (1 NS = 1800 znakov aj s medzerami);
 • štúdia, resp. odborný článok: maximálne 30 tisíc znakov aj s medzerami, cca 16 NS;
 • recenzia: maximálne 9 tisíc znakov aj s medzerami, t. j. 5 NS;
 • glosa: maximálne 6 tisíc znakov aj s medzerami, cca 3,5 NS.

III. FORMÁLNA ÚPRAVA PRÍSPEVKOV:

 • príspevky posielajte vo formáte .doc alebo .docx;
 • v texte vrátane titulkov treba použiť písmo Times New Roman vo veľkosti 12 (poznámky pod čiarou 10), riadkovanie: 1,5;
 • text zarovnávajte vľavo (nezarovnávajte do bloku),
 • odseky vyznačujte tabulátorom;
 • citáty z literárnych diel uvádzajte v kurzíve a úvodzovkách; citáty zo sekundárnej (odbornej) literatúry iba v úvodzovkách;
 • zvýraznené slová, formulácie alebo cudzie, nie bežne používané výrazy či vety uvádzajte v kurzíve; ak ste kurzívu už použili, použite na ne v rámci kurzívy obyčajné písmo (tzv. obrátená kurzíva).

IV. ŠTRUKTÚRA PRÍSPEVKOV:

 • meno a priezvisko autora,
 • názov (v bolde),
 • podnázov (v kurzíve),
 • bibliografický údaj (v prípade recenzií a kritík), napr.:

Gajto Gazdanov: Večer u Claire Bratislava: Európa, 2017 Preložila Eva Maliti Fraňová

 • hlavný text (medzititulky aj tituly básní v bolde),
 • bližší údaj o texte (napr. o čase a mieste jeho vzniku, zdroji, grantovej podpore a pod.)
 • zoznam použitej literatúry (pozri časť III.),
 • základné informácie o autorovi (meno a priezvisko, pracovisko, e-mail + krátky medailón maximálne na 4 riadky – v prípade, ak ide o nového prispievateľa;
 • číslo účtu (IBAN) a ďalšie relevantné údaje pre naše účtovníctvo (adresa, RČ) posielajte až na vyzvanie redakcie.

V. CITÁCIE A VZORY BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV: A. Citácie

Citácie treba zaznamenávať v texte podľa metódy: meno, rok vydania, číslo strany, napr. (Novák, 1993: 35), t. j. s odkazom na zoznam použitej literatúry (Novák, 1993). Pri opakovanom uvádzaní citátov z toho istého zdroja ďalej uvádzame len číslo strany, napr. s. 25. Bibliografické údaje tohto druhu aj s odkazom na zdroj neuvádzame do poznámok.

B. Vzory bibliografických odkazov v literatúre:

 • Publikácie

ECO, Umberto. 2005. Dějiny krásy. Praha: Argo. HAVEL, Rudolf – ŠTOREK, Břetislav. 2006. Editor a text. Praha – Litomyšl: Paseka.

 •  Článok z monografie (predslovy, doslovy atď.)

DOLEŽEL, Lubomír. 2004. Doslov. In: Eco, Umberto: Meze interpretace. Praha: Karolinum, s. 302 – 308.

 •  Štúdia zo zborníka

JUHÁSOVÁ, Jana. 2017. Výtvarná vnímavosť Rudolfa Juroleka. In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, s. 76 – 87.

 •  Štúdia z časopisu

JANECOVÁ, Tamara. 2017. V súmraku Mila Urbana. Slovenská literatúra, 2017, roč. 64, č. 6, s. 461 – 471.

 •  Elektronický článok

TARAGEL, Dušan. 2018. Slovník slovenských vulgarizmov, ktorý sa predával pod rukou. Sme [online]. 10. 02. 2018 [cit. 15. 02. 2018]. Dostupné na https://kultura.sme.sk/c/20757518/velka-vyhra-vulgarizmov-askaredych-slov.html.

VI. PRAVIDLÁ PRAVOPISU sú dostupné na

http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf SK (komplet), http://www.geology.cz/extranet/onas/organizacni-cleneni/utvar700/odbor720/Web_typo2.pdf CZ (pomôcka).

Comments are closed.