O časopise

Nezávislý literárny časopis Fraktál vznikol v januári 2018 ako odpoveď na inštitucionálne politiky niektorých stavovských štruktúr v literárnom živote na Slovensku. Publikuje všetky žánre súvisiace s literatúrou a vytvára priestor pre literárnu tvorbu a komunikáciu či kritickú diskusiu v medzigeneračnom zmysle a celoplošnom, resp. celoslovenskom rámci. Nevyhýba sa ani presahom do ďalších kultúrnospoločenských oblastí, prináša ucelené bloky zamerané na aktuálnu alebo literárno- a umelecko-historickú tému, spolupracuje tiež s českým literárnym a vedeckým prostredím.

Vydavateľ, redakcia a redakčná rada Fraktálu sa vo svojej činnosti riadia predovšetkým kvalitatívnymi kritériami a verejnoprospešným záujmom. Fraktál vychádza štyrikrát do roka v rozsahu okolo 150 až 180 strán. Za jeho prípravou a obsahovou skladbou stoja skúsení autori, redaktori, literárni kritici a vedci pohybujúci sa aj na medzinárodnej scéne. Medzinárodné zosieťovanie časopisu je preto jeho prirodzenou potrebou a charakteristikou.

FRAKTÁLive – pod touto značkou prebiehajú prezentácie časopisu a jeho autorov na verejnosti. FRAKTÁLive je časopis Fraktál naživo: autori a autorky naživo, prekladatelia naživo, redakcia naživo, texty naživo, publikum úplne naživo. Nechceme, aby literatúra a premýšľanie o nej, alebo aj o umení, kultúre a spoločnosti, ostali uzavreté len medzi stránkami jednotlivých čísel. Chceme, aby z časopisu občas vystúpili a získali konkrétnu tvár Druhého. Radi by sme formou rozhovorov s tvorcami priblížili tento proces – aj ako možnosť obsadzovania textu ďalšími významami.

■ ■ ■

Okrem základných literárnych rubrík ako  POÉZIA ,  PRÓZA , ÚVAHA ,  PREKLAD ,  KRITIKA ,  ŠTÚDIA  a  GLOSA  v časopise nájdete aj iné alebo inak koncipované pravidelné i menej pravidelné rubriky:

 21.  ako 21. storočie – rubrika, ktorá by nás mohla zaviesť k nečakaným autorstvám i métam.

 A-B-E-C-E-D-A  ako povzbudenie literárnych i myšlienkových žánrov, ktoré nemajú ďaleko k dadapatameta absurd a mystifi… skrátka, k úsmevnosti a hravosti, nie celkom nevinnej.

 AGORA  ako priestor myšlienkového stretávania a hodnotovej spolupatričnosti jednotlivcov v spoločenstve, ktoré vyznáva rovnaké (civilizačné a civilizované) pravidlá, pričom kultúru a vzdelanosť nevníma ako prívesok, ale ako morálnu a duchovnú výstuž každého živého spoločenstva. Zámerom je múdro prehovoriť z duše do duše svojim spoluobčanom.

 AKORD  ako krátke, ale výrazné udanie tónu v rôznom žánri, spoločné naladenie, poetické či myšlienkové „haiku“, a možno aj jasný signál, ktorý patrí na začiatok alebo koniec skladby…

 ANKETA  ako otvorený priestor pre vaše hlasy a názory na tému, ktorá nás zaujíma…

 BESEDA  ako priestor na dialóg, rozhovor, diskusiu, okrúhly stôl, kam prichádzame s otvorenou hlavou a niekedy pri tom aj komentujeme, vysvetľujeme alebo spomíname…

 KYVADLO  ako rozhýbaná literárnokritická mienka (dvoch kritikov na jedno dielo) v jej možných amplitúdach, ďaleko od normotvorných, nebodaj autoritatívnych ambícií…

 MOJICH 10  ako rubrika koncipovaná Valérom Mikulom, ktorý si prvý urobil subjektívno-objektívny poriadok vo svojej básnickej „encyklopédii“, takpovediac verejnosti na očiach; bez argumentov a  vtipných komentárov by to nebolo ono… Dovoľme vyznieť poézii (slovenských) básnikov a poetiek, ktorú máme radi!

 NA DOSAH  ako rubrika pre výberové literárne príbuzenstvá z neďalekého Česka a Moravy: poézia vo výbere Petra Hrušku, próza a esejistika okom Libora Magdoňa. Umožní nám nazrieť do predných i zadných izieb, ale aj do komory alebo trinástej komnaty u susedov…

 SPOMÍNAME  ako rubrika či poklona jedinečnej osobnosti in memoriam, ktorú v našom časopise vidíme iba neradi, a predsa sa bez nej nezaobídeme.

 TÉMA  ako topos, predmet, myšlienkový impulz, ktorý nás zaujíma predovšetkým odborne a vedecky. Pod smerovaním i autorskou skladbou tejto rubriky či bloku je podpísaný Dušan Teplan.

 V ZÁBERE  ako „fokus“, zorný uhol, upriamenie pozornosti na konkrétneho tvorcu, dielo, alebo len určitý námet či radostný problém…

 Z DENNÍKA  ako to skryté a osobné, čo preniklo na verejnosť, najčastejšie pričinením autora; rubrika pre naše druhé „ja“, ktoré sa v istej chvíli stalo prvým.

 ZAČIATKY  ako začiatky – všetci sme tým prešli, a keď nie, máte šancu.

 ROZHĽADŇA ,  NA MARGO ,  NA CESTE ,  HMYROM!  ako individuálne rubriky pre našich stálych spolupracovníkov Mareka Debnára a Dalfara zo Slovenska a Petra Hrušku a Petra Borkovca z Čiech. Voľné premýšľanie výrazných osobností zo sveta literatúry a kultúry na ľubovoľný námet či (ne)každodenný podnet, ktorý sa ponúka, vnucuje, jednoducho – nedá obísť.

■ ■ ■

Šéfredaktorka časopisu: Stanislava Chrobáková Repar

Redaktori: Eva Urbanová a Dušan Teplan

Jazykoví redaktori: Tomáš Oravec a Milena Machalová (čeština)

Tajomníčka redakcie: Daniela Kováčiková

Grafička: Eva Kovačevičová-Fudala

Technická podpora a website: Vladimír Súkeník

Technická podpora a sociálne siete: Dušan Teplan

Redakčná rada: Balla, Miroslav Brück, Marek Debnár, Igor Hochel, Zdeňka Kalnická, Valerij Kupka, Marián Milčák, Jozef Palaščák, Peter Procházka, Gabriela Rakúsová, Jitka Rožňová, Marta Součková

■ ■ ■

Časopis v roku 2020 z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

■ ■ ■

  • EV 5610/18
  • ISSN 2585-8912

Vychádza štyrikrát ročne. Cena jedného čísla 5,00 €.

Ročné predplatné 15,00 € (do zahraničia + poštovné)

Vydavateľ: Fraktál, o. z., Pribinova 364, 908 72 Závod

Kontakty:

Ďalšie informácie: https://www.startlab.sk/projekty/533-fraktal-literatura-horizontalne-a-vertikalne / crowdfundingová kampaň na portáli StartLab, august – september 2018

■ ■ ■

Copyright:

Redakcia si vyhradzuje právo prvého publikovania príspevku, ak nie je s autorom dohodnuté inak. Ďalšie publikovanie textu na Slovensku je možné len po dohovore s redakciou (stačí prostredníctvom e-pošty) a s jasným označením prvého zdroja (t. j. časopisu Fraktál). Publikovaním príspevku redakcia získava od autora nevýhradnú licenciu a právo na udeľovanie sublicencie na ďalšie zverejňovanie diela, a to výlučne v rámci medzinárodnej spolupráce, propagácie a verejnej prezentácie Fraktálu. Názor redakcie a jej členov sa nemusí vždy zhodovať s publikovanými názormi prispievateľov. Neobjednané rukopisy redakcia nevracia.

■ ■ ■

Ďakujeme, že žijete nezávislú literatúru!

Comments are closed.